Wednesday, 24 June 2009

SAINT JOHN'S FESTIVAL IN BARCELONA

The summer solstice was considered the most important event of the solar year in ancient times. Fire was celebrated on this day as the symbol of abundance, purity and fertility and to this day fire and fireworks are one of the central elements in the Festival of Sant Joan, illluminating the skies of Barcelona every year!
El solstici d'estiu era considerat l'esdeveniment més important de l'any solar en l'antiguitat. El foc era festejat durant aquest dia com a símbol d'abundància, puresa i fertilitat i fins avui en dia el foc i focs d'artifici són dos dels elements centrals en la festa de Sant Joan, il·luminant el cel de Barcelona cada any!
The biggest element of the festival of Sant Joan is fire. The flame to light the fires is called the Flama del Canigó which is taken to different villages every year.
This night there are bonfires everywhere in Barcelona. Old furniture is often used for the bonfire to symbolise a gesture of out with the old - in with the new!
L'element més important d'aquesta festivitat és el foc. La flama que es fa servir per encendre les fogueres s'anomena Flama del Canigó, la qual es portada a diferents poblacions cada any. A aquesta nit hi ha fogueres per tot Barcelona. Mobles vells són emprats sovint per a les fogueres, simbolitzant un gest de fora amb tot el que és vell i benvinguda a tot el que és nou.
There is a strong tradition of fireworks and firecrackers in Catalonia coming from the days of the arab invasions. Each neighbourhood in Barcelona has its own firework display along with local all-night bonfires fuelled by old furniture! In the neighbourhoods you can also find dancing and celebrations in the squares, street parties, music and entertainment.
Hi ha una forta tradició de focs d'artifici i petards a Catalunya provinent dels dies d'invasions àrabs. Cada barri de Barcelona té la seva pròpia exhibició de focs d'artifici junt amb fogueres que duren tota la nit alimentades per mobiliari vell! Als barris també es poden trobar balls i celebracions a les places, festes al carrer, música i entreteniment.
Happy Saint John's Day!!
Feliç dia de Sant Joan!!

THE SUMMER SOLSTICE

In the UK, 21st June is called The Summer Solstice. Lots of people say that this day is the first day of summer. This day is longer than all the other days in the year because the sun is in the sky fo more hours. The night of 21st June is shorter than all the others nights in the year. On 21st June, lots of people go to Stonehenge to watch the sunrise and to celebrate the start of summer.
Al Regne Unit, el 21 de juny s'anomena solstici d'estiu. Molta gent diu que aquest dia és el primer dia d'estiu. Aquest dia es més llarg que la resta de dies de l'any perquè el sol és al cel durant més hores. La nit del 21 de juny es més curta que la resta de nits de l'any. El 21 de juny, moltes persones van a Stonehenge per contemplar la sortida del sol i per celebrar l'inici de l'estiu.

STONEHENGE

There's a very famous monument near Salisbury, a city in England. It's called Stonehenge. It's more than 5,000 years old.
Hi ha un monument molt famós a prop de Salisbury, una ciutat d'Anglaterra. Es diu Stonehenge i té més de 5.000 anys d'antiguitat.

Tuesday, 23 June 2009

"YES WE CAN" MAGAZINE (6th GRADE)


Here you have the first issue of our magazine "Yes, we can". After choosing the name for the magazine, the students of sixth grade got to work and did a great job. Congratulations!

Aquí teniu el primer número de la nostra revista "Yes, we can". Després de triar el nom de la revista els estudiants de sisè curs es van posar mans a l'obra i van realitzar un gran treball. Felicitats!

Sunday, 21 June 2009

Saturday, 20 June 2009

REQUESTS

Here you have some of your requests. Enjoy them and practice English!
Aquí teniu algunes de les vostres peticions musicals. Gaudiu i practiqueu molt anglès.

LADY GAGA "JUST DANCE" WITH LYRICS

Friday, 19 June 2009

VICENTE FERRER

Today is a very sad day. Vicente Ferrer passed away. Vicente Ferrer was a great man who helped millions of poor in India.
Vicente Ferrer was born in Barcelona on April 9, 1920. His wife was Anne Perry, an English journalist. Here you can watch a video where she tells things about Vicente Ferrer.

Avui és un dia molt trist. Vicente Ferrer ha mort. Vicente Ferrer va ser un gran home que va ajudar milions de pobres a l'Índia.
Vicente Ferrer va néixer a Barcelona el 9 d'abril de 1920. La seva dona es diu Anne Perry, una periodista anglesa. Aquí podeu veure un video on ella ens explica coses sobre en Vicente Ferrer.

MY FAVOURITE SUBJECT (RESULTS)

Click the picture to enlarge.
Clica a sobre de la imatge per engrandir-la.

THE CLIMB - KARAOKE

Saturday, 13 June 2009

THE CLIMB (BY HANNAH MONTANA)

HANNAH MONTANA


What's your favourite Hannah Montana song? Write your comments.
Quina és la teva cançó favorita de Hannah Montana? Escriu els teus comentaris.

Friday, 12 June 2009

IN MY TOWN (4th GRADE)


Click the image to enlarge.
Clica a sobre de les imatges per ampliar.

Monday, 8 June 2009

Saturday, 6 June 2009

CAMP ROCK ("THIS IS ME" BY DEMI LOVATO)

YOUR FAVOURITE FOOD (RESULTS)


Click the picture to enlarge.
Clica a sobre de la imatge per engrandir-la.