Friday, 3 June 2011

LOST IN ENGLAND (CS)


En un concurs radiofònic, un adolescent del nostre
país aconsegueix una entrada per anar a veure la seva
cantant preferida, que actuarà a Londres pròximament,
en el seu únic concert europeu. En el viatge perd les
maletes i l'entrada, i haurà de valer-se del seu enginy
i el seu poc anglès —que naturalment millorarà amb la
pràctica— per intentar arribar al concert a temps.

Thursday, 14 April 2011

GULLIVER IN LILIPUT (THEATRE)

Després d'un llarg viatge, en Gulliver torna a casa i
explica la increïble aventura que ha viscut en el remot
i desconegut país de Liliput, on les persones són minúscules,
i on ha pogut ajudar dos regnes enemics a
trobar la pau. Però abans, no sense esforç, en Gulliver
ha hagut d'aprendre la llengua d'aquests curiosos homenets:
l'anglès.
Espectacle bilingüe anglès-català, on coneixerem nou
vocabulari i expressions, i on aprendrem a acceptar a
aquells que són diferents.

HAPPY EASTERClick on the picture to enlarge it and print it out.
Clica a sobre de la imatge per poder fer-la més gran i imprimir-la.

Easter is the sacred celebration of Christ's resurrection from the dead. Easter is nowadays a religious celebration, but Easter was originally a pagan festival.
Today, children hunt colored eggs and place them in Easter baskets along with the modern version of real Easter eggs -- those made of plastic or chocolate candy.
The Easter Bunny is not a modern invention. The symbol originated with the pagan festival of Eastre. The goddess, Eastre, was worshipped by the Anglo-Saxons through her earthly symbol, the rabbit.
From the earliest times, the egg was a symbol of rebirth in most cultures. Eggs were often wrapped in gold leaf or, if you were a peasant, colored brightly by boiling them with the leaves or petals of certain flowers. The Germans brought the symbol of the Easter rabbit to America.


La Setmana Santa és la celebració sagrada de la ressurrecció de Crist d’entre els morts. Actualment és una celebració religiosa però originalment era una festa pagana.
Avui, la canalla caça ous colorejats i els col·loca en cistells junt amb la moderna versió d’ous de Setmana Santa – aquells fets de plàstic o xocolata.
El conill de Setmana Santa no és una invenció moderna. El símbol va ser originat amb la festa pagana de “Eastre”. La deesa, Eastre, va ser adorada pels anglosaxons a través del seu símbol terrestre, el conill. Els alemanys van dur el símbol del conill de Setmana Santa a Amèrica.
Des de fa molt de temps, l’ou és un símbol de reneixement en moltes cultures. Els ous eren freqüentment embolcallats amb paper d’or o, si eres un camperol, el colorejaves amb brillant bullint-lo amb fulles o pètals de flors.

Friday, 4 February 2011

ACTION VERBS
Review some action verbs and then play. You can try four levels.

Repassa alguns verbs en anglès i juga després. Pots provar quatre nivells.

Saturday, 15 January 2011

FISH AND CHIPS

Monday, 20 December 2010

CHRISTMAS CONCERT

Friday, 8 October 2010

OCTOBER

Don't make a Jack'O'Lantern by yourself. Ask an adult person to help you with the knife.
No intenteu fer una Jack'O'Lantern sols. Demaneu ajut a un adult amb el ganivet.

Friday, 29 January 2010

MARTIN'S BIG WORDS


5th and 6th grade watched a video in English for School Day of Peace. The video is based on a beautiful book called "Martin's Big Words". It tells the life of Doctor Martin Luther King Jr. We learned a lot of good things.
5è i 6è grau vam veure un video en Anglès pel Dia de la Pau. El video està basat en un preciós llibre anomenat "Martin's Big Words". Explica la vida del Doctor Martin Luther King Jr. Vam aprendre moltes coses bones.

MARTIN LUTHER KING

Martin Luther King, Jr. was a great speaker for peace and fairness for all people.

BIOGRAPHY
1929
Born on January 15, in Atlanta, Georgia
1963
Dr. King gives his famous "I Have a Dream" speech
1964
Dr. King is awarded the Nobel Peace Prize
1968
Dr. King is assassinated in Memphis, Tennessee

Martin Luther King, Jr. va ser un gran orador en pro de la pau i de la justícia per a totes les persones.

BIOGRAFIA
1929
Nascut el 15 de gener, a Atlanta, Georgia
1963
Dr. King dóna el seu famós discurs "Tinc un somni"
1964
Dr. King és guardonat amb el premi Nobel
1968
Dr. King es assassinat a Memphis, Tennessee

SCHOOL DAY OF NON-VIOLENCE AND PEACE

The "School Day of Non-violence and Peace", founded in 1964 , is a pioneering initiative of Non-violent and Pacifying Education, which is now practised in schools all over the world and in which centres of education, teachers and students of all levels and from all countries are invited to take part.
30th January is the anniversary of the death of Mahatma Gandhi.

El "Dia de la No-violència i de la Pau", fundat al 1964, és una iniciativa pionera de l'Educació per a la Pacificació i la No-violència , que actualment és practicada a escoles d'arreu el món i en el que centres educatius, professorat i estudiants de tots els nivells i de tots els països estan convidats a prendre-hi part. El 30 de gener és l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi.

Thursday, 21 January 2010

ACTION VERBS
Review some action verbs and then play. You can try four levels.

Repassa alguns verbs en anglès i juga després. Pots provar quatre nivells.

Tuesday, 19 January 2010

Wednesday, 16 December 2009

Friday, 4 December 2009

Thursday, 3 December 2009

XMAS SONGS

Hello!
Here I link two videos I have searched. One is about the song which P5's children'll sing and another about the song of 1st and 2nd. In some days I want to link the one of P3 & P4.
Enjoy and practice it for december 21st!! See you soon!!!

"Must be Santa" (P5)
"Joy to the world" (1st & 2nd)


Hola!
Us deixo enllaçats dos videos que he buscat. Un és de la cançó que els nens i nenes de P5 cantaran i l'altre és de la cançó de 1r i 2n. En un dies vull posar la cançó de P3 i P4.
Gaudiu-les i practiqueu-les pel 21 de desembre! Ens veiem aviat!

Wednesday, 28 October 2009

HOW TO MAKE A JACK O'LANTERN

Don't make a Jack'O'Lantern by yourself. Ask an adult person to help you with the knife.
No intenteu fer una Jack'O'Lantern sols. Demaneu ajut a un adult amb el ganivet.

MY FAVOURITE SUMMER ACTIVITY


Click the picture to enlarge

Saturday, 29 August 2009

Monday, 6 July 2009

MICHAEL JACKSON HAS DIED

Michael Jackson (August 29, 1958 – June 25, 2009) , the king of pop, has died when he was fifty years old.
Here you can watch one of his video clips. May he rest in peace!
Michael Jackson (29 d'agost 29, 1958 – 25 de juny, 2009) , el rei del pop, ha mort quan tenia cinquanta anys. Aquí podeu veure un dels seus videoclips. Descansi en pau!

Wednesday, 24 June 2009

SAINT JOHN'S FESTIVAL IN BARCELONA

The summer solstice was considered the most important event of the solar year in ancient times. Fire was celebrated on this day as the symbol of abundance, purity and fertility and to this day fire and fireworks are one of the central elements in the Festival of Sant Joan, illluminating the skies of Barcelona every year!
El solstici d'estiu era considerat l'esdeveniment més important de l'any solar en l'antiguitat. El foc era festejat durant aquest dia com a símbol d'abundància, puresa i fertilitat i fins avui en dia el foc i focs d'artifici són dos dels elements centrals en la festa de Sant Joan, il·luminant el cel de Barcelona cada any!
The biggest element of the festival of Sant Joan is fire. The flame to light the fires is called the Flama del Canigó which is taken to different villages every year.
This night there are bonfires everywhere in Barcelona. Old furniture is often used for the bonfire to symbolise a gesture of out with the old - in with the new!
L'element més important d'aquesta festivitat és el foc. La flama que es fa servir per encendre les fogueres s'anomena Flama del Canigó, la qual es portada a diferents poblacions cada any. A aquesta nit hi ha fogueres per tot Barcelona. Mobles vells són emprats sovint per a les fogueres, simbolitzant un gest de fora amb tot el que és vell i benvinguda a tot el que és nou.
There is a strong tradition of fireworks and firecrackers in Catalonia coming from the days of the arab invasions. Each neighbourhood in Barcelona has its own firework display along with local all-night bonfires fuelled by old furniture! In the neighbourhoods you can also find dancing and celebrations in the squares, street parties, music and entertainment.
Hi ha una forta tradició de focs d'artifici i petards a Catalunya provinent dels dies d'invasions àrabs. Cada barri de Barcelona té la seva pròpia exhibició de focs d'artifici junt amb fogueres que duren tota la nit alimentades per mobiliari vell! Als barris també es poden trobar balls i celebracions a les places, festes al carrer, música i entreteniment.
Happy Saint John's Day!!
Feliç dia de Sant Joan!!

THE SUMMER SOLSTICE

In the UK, 21st June is called The Summer Solstice. Lots of people say that this day is the first day of summer. This day is longer than all the other days in the year because the sun is in the sky fo more hours. The night of 21st June is shorter than all the others nights in the year. On 21st June, lots of people go to Stonehenge to watch the sunrise and to celebrate the start of summer.
Al Regne Unit, el 21 de juny s'anomena solstici d'estiu. Molta gent diu que aquest dia és el primer dia d'estiu. Aquest dia es més llarg que la resta de dies de l'any perquè el sol és al cel durant més hores. La nit del 21 de juny es més curta que la resta de nits de l'any. El 21 de juny, moltes persones van a Stonehenge per contemplar la sortida del sol i per celebrar l'inici de l'estiu.