Thursday, 14 April 2011

HAPPY EASTERClick on the picture to enlarge it and print it out.
Clica a sobre de la imatge per poder fer-la més gran i imprimir-la.

Easter is the sacred celebration of Christ's resurrection from the dead. Easter is nowadays a religious celebration, but Easter was originally a pagan festival.
Today, children hunt colored eggs and place them in Easter baskets along with the modern version of real Easter eggs -- those made of plastic or chocolate candy.
The Easter Bunny is not a modern invention. The symbol originated with the pagan festival of Eastre. The goddess, Eastre, was worshipped by the Anglo-Saxons through her earthly symbol, the rabbit.
From the earliest times, the egg was a symbol of rebirth in most cultures. Eggs were often wrapped in gold leaf or, if you were a peasant, colored brightly by boiling them with the leaves or petals of certain flowers. The Germans brought the symbol of the Easter rabbit to America.


La Setmana Santa és la celebració sagrada de la ressurrecció de Crist d’entre els morts. Actualment és una celebració religiosa però originalment era una festa pagana.
Avui, la canalla caça ous colorejats i els col·loca en cistells junt amb la moderna versió d’ous de Setmana Santa – aquells fets de plàstic o xocolata.
El conill de Setmana Santa no és una invenció moderna. El símbol va ser originat amb la festa pagana de “Eastre”. La deesa, Eastre, va ser adorada pels anglosaxons a través del seu símbol terrestre, el conill. Els alemanys van dur el símbol del conill de Setmana Santa a Amèrica.
Des de fa molt de temps, l’ou és un símbol de reneixement en moltes cultures. Els ous eren freqüentment embolcallats amb paper d’or o, si eres un camperol, el colorejaves amb brillant bullint-lo amb fulles o pètals de flors.

No comments: