Thursday, 15 May 2008

APRIL'S FOOLApril Fools' Day is celebrated in many countries on April 1. On this day you can play a trick on someone.

El Dia dels Innocents és celebrat en molts països el dia u d’abril. Durant aquest dia pots fer bromes a la gent.