Sunday, 2 November 2008

THE STORY OF JACK O'LANTERN


Jack, it seems, was a bad man. He kept all his money to himself. He wouldn't help people for all of his life.
Sembla ser que Jack va ser un home molt dolent. Es guardava tots els seus diners per a ell solet i mai en la seva vida no va ajudar ningú .
When Jack died, he wasn't allowed into Heaven because he was such a miser: a person who wouldn't share his money.
Quan en Jack va morir no va se acceptat al cel per ser una persona molt mísera i no voler compartir els seus diners.
It seems that Jack also had played tricks on the Devil, who wouldn't let him into hell, either. Jack was stuck. He had to walk the earth, holding a lantern, until Judgment Day.
Sembla que tampoc va ser acceptat a l'infern perquè també havia enganyat al mateix diable. Així que va ser condemant a vagar per la Terra, sostenint una llanterna, fins al dia del Judici Final.
This is the story that has been told by the Irish people who went to America in the 1800s. They carved their turnips into the face of "Jack-of-the-lantern" to remind themselves what happened to people who were misers. And in the fall, pumpkins are much easier to find than turnips.So that's why Americans today carve their pumpkins into jack-o-lanterns
Aquesta és la història que els irlandesos que van emigrar a Amèrica al 1800 han anat explicant des d'ençà. Ells feien la cara de Jack a un nap per recordar el que li passava a un quan era dolent i míser. A la tardor era molt més fàcil trobar carbasses que naps, així que aquesta és la raó per la qual els americans avui fan la cara de Jack en carbasses.