Thursday, 15 May 2008

A WHOLE NEW WORLD


Some Thursdays in the afternoon some students practice English songs. The first song we listened to was "A whole New World" from Aladdin's film.

Alguns dijous al migdia alguns alumnes practiquen cançons en anglès. La primera cançó que vam escoltar va ser "A whole New World" de la pel·lícula Aladdin.

PLAYPlay is a TV show to practice English through music, cinema, and spelling and numbers games. Take a look to the programme. It's on Friday at seven o'clock in the evening. It's on K3 channel.

Play és un programa per practicar l'anglès amb música, amb cinema i amb jocs de lletres i números. Fes una ullada al programa. El fan tots els divendres a les 7:oo de la tarda pel K3.

EASTER


Click on the picture to enlarge and print it out (from Crayola.com).

Clica a sobre per engrandir i poder imprimir la imatge (de Crayola.com).

March 23, 2008
Easter is the sacred celebration of Christ's resurrection from the dead. Easter is nowadays a religious celebration, but Easter was originally a pagan festival.
Today, children hunt colored eggs and place them in Easter baskets along with the modern version of real Easter eggs -- those made of plastic or chocolate candy.
The Easter Bunny is not a modern invention. The symbol originated with the pagan festival of Eastre. The goddess, Eastre, was worshipped by the Anglo-Saxons through her earthly symbol, the rabbit.
From the earliest times, the egg was a symbol of rebirth in most cultures. Eggs were often wrapped in gold leaf or, if you were a peasant, colored brightly by boiling them with the leaves or petals of certain flowers. The Germans brought the symbol of the Easter rabbit to America.
23 de març, 2008
La Setmana Santa és la celebració sagrada de la ressurrecció de Crist d’entre els morts. Actualment és una celebració religiosa però originalment era una festa pagana.
Avui, la canalla caça ous colorejats i els col·loca en cistells junt amb la moderna versió d’ous de Setmana Santa – aquells fets de plàstic o xocolata.
El conill de Setmana Santa no és una invenció moderna. El símbol va ser originat amb la festa pagana de “Eastre”. La deesa, Eastre, va ser adorada pels anglosaxons a través del seu símbol terrestre, el conill. Els alemanys van dur el símbol del conill de Setmana Santa a Amèrica.
Des de fa molt de temps, l’ou és un símbol de reneixement en moltes cultures. Els ous eren freqüentment embolcallats amb paper d’or o, si eres un camperol, el colorejaves amb brillant bullint-lo amb fulles o pètals de flors.

APRIL'S FOOLApril Fools' Day is celebrated in many countries on April 1. On this day you can play a trick on someone.

El Dia dels Innocents és celebrat en molts països el dia u d’abril. Durant aquest dia pots fer bromes a la gent.

SAINT PATRICKSaint Patrick’s Day is celebrated each year on March 17th. In Ireland, Saint Patrick’s Day is a national holiday. Although it began in Ireland, Saint Patrick’s Day is celebrated in countries around the world. People with Irish heritage remind themselves of the beautiful green countryside of Ireland by wearing green and taking part in the festivities. Saint Patrick’s Day is usually celebrated with a parade.

Sant Patrick és celebrat cada any el disset de març. A Irlanda és una festa nacional. Malgrat que va començar a Irlanda, Sant Patrick és celebrat en països d’arreu el món. Les persones amb arrels irlandeses recorden el bonic verd dels camps d’Irlanda vestint de verd i participant a les festivitats. Sant Patrick se celebra habitualment amb una desfilada.

WE ARE BACK

After a little while we are back with more information.

Després d'un petit parèntesi tornem amb més informació.